உலகம் முழுவதும் ரஜினியின் தர்பார் இதுவரையிலான முழு வசூல் மற்றும் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள்