தர்பாரில் இந்த காட்சியை நீக்கவேண்டும்.. வந்த எச்சரிக்கை