பிக் பாஸ்-4 சுனைனா பதில் முதல் படத்திலேயே லொஸ்லியா வாங்கிய சம்பளம்